Právne Vyhlásenie - Shiraz

Právne Vyhlásenie

Údaje poskytovateľa: Mesés Shiraz Hotel Superior ****

Prevádzkovateľ: Shiraz Team Kft.

Sídlo: 1025 Budapest, Verecke út 4.

Adresa poskytovania služby: 3394 Egerszalók, Széchenyi út 31. | Tel.: +36 574 500

1. Používaním služieb dostupných na webovej stránke Poskytovateľa Užívateľ súhlasí s tu uvedenými podmienkami.

2. Poskytovateľ uskutočnil všetky rozumné opatrenia pre zabezpečenie toho, aby všetky informácie uvedené na webovej stránke boli v momente ich nahrania presné. Napriek tomu Poskytovateľ ani vyslovene, ani náznakovým spôsobom nezodpovedá, respektíve neposkytuje záruku na informácie poskytované cez webovú stránku a vyhradzuje si právo na to, aby ohľadom nich kedykoľvek vykonal zmeny a opravy bez upovedomenutia, respektíve aby webovú stránku alebo informácie, ktoré sú na nej uvedené čiastočne alebo v plnej miere zrušil.

3. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky, ktoré sa na webovej stránke vyskytujú. Ponuky z právneho hľadiska nemajú povinnú platnosť a v žiadnej forme neznamenajú záväzok pre Poskytovateľa. Akékoľvek rozhodnutie založené na základe webovej stránky je vlastná zodpovednosť Užívateľa.

4. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne straty alebo škody, pochádzajúce z prístupu, z neuskutočnenia prístupu alebo z použitia akýchkoľvek informácií alebo prístupov nachádzajúcich sa na webovej stránke.

5. Poskytovateľ nezodpovedá za také obsahy vytvorené, poskytnuté ďalej, uložené, sprístupnené alebo publikované treťou osobou, ku ktorým je webová stránka pripojená alebo na ktoré sa webová stránka odvoláva.

6. Poskytovateľ nezaručuje, že prístup k webovej stránke bude nepretržitý alebo bezchybný. Poskytovateľ nezodpovedá za tie prípadne nastávajúce škody, straty, náklady, ktoré vzniknú z používania webovej stránky, z jeho stavu ktorý nie je spôsobilý na používanie, nesprávneho fungovania, poruchy prevádzky, z neoprávnenej zmeny údajov vykonané kýmkoľvek, respektíve ktoré pochádzajú z omeškania posielania informácií, počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému alebo z iných podobných príčin.

7. Poskytovateľ spravuje všetky informácie vzťahujúce sa na osoby, údaje a existujúce obchodné kontakty jeho zákazníkov, partnerov a iných klientov ako obchodné tajomstvo. Spod zaradenia medzi obchodné tajomstvá môže poskytnúť oslobodenie iba dotknutý poskytovateľ osobných údajov. Poskytovateľ spravuje všetky údaje, ktoré sa k nemu dostali cez internet s rovnakou ochranou, ako by im boli poskytnuté k dispozícii inou formou.

8. Autorské právo

8.1. Webová stránka Poskytovateľa, celý obrazový, zvukový a textový obsah ktorý sa na ňom nachádza, ako aj ich usporiadanie, najmä mená, logo, respektíve grafiky, informácie, analýzy a iné informačné materiály sú pod ochranou Autorského zákona.

8.2. Použitie celého alebo čiastočného obsahu webovej stránky v akejkoľvek forme, najmä jeho reprodukcia, prevod, rozširovanie, prepracovanie alebo skladovanie okrem osobného používania je možné za vysloveného písomného súhlasu Poskytovateľa, vzťahujúceho sa na túto záležitosť.

8.3. Celý obsah je majetkom Poskytovateľa, respektíve disponuje s ním Poskytovateľ. Obsah internetovej stránky je chránený autorským právom. Ak zákon číslo LXXVI. z roku 1999 o Autorskom práve to neurčuje inak, nie je možné kopírovať alebo publikovať ani jednu časť webovej stránky bez predbežného písomného súhlasu Poskytovateľa.

8.4. V rámci osobného používania je skladovanie, respektíve vytlačenie obsahu alebo výťažku webovej stránky pre používateľa povolené.

8.5. Za obsah odkazov odoslaných Poskytovateľovi a za pravdivosť a presnosť v nich zahrnutých informácií zodpovedá výlučne odosielateľ. Webová stránka je službou poskytovanou návštevníkom. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na modifikáciu alebo doplnenie obsahu webovej stránky kedykoľvek bez odôvodnenia a upovedomenia.

8.6. Používanie webovej stránky, ktoré je odlišné od vyššie uvedených podmienok Poskytovateľa, alebo ktoré ich porušuje, môže niesť následky autorského práva, občianskeho práva alebo trestného práva. Poskytovateľ zasiahne voči každému porušeniu práva, ktoré sa dostane na jeho vedomie.

9. Ak by sa na základe platných právnych predpisov stala ktorákoľvek z podmienok právneho vyhlásenia neplatnou, netýka sa to platnosti ostatných podmienok.